Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTENVERKOOP DOOR  Delicias de Honduras

INHOUDSOPGAVE:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de leverancier;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Delicias de Honduras

Liberatorstraat 6c

4651 SC Steenbergen ( welberg).

Telefoonnummer: +31-615044963 (op werkdagen tussen 18 en 22 uur bereikbaar)

E-mailadres: info@deliciasdehonduras.nl

KvK-nummer: 68639112

Btw-identificatienummer: NL222072404B01

hierna te noemen ‘Delicias de Honduras

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument, waaronder alle bestellingen die via de webshop van delicias-honduras.nl worden geplaatst. Bij het bestellen in de webwinkel en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant deze voorwaarden.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Delicias de Honduras zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. ode prijs inclusief belastingen;
  2. ode eventuele kosten van bezorging/aflevering;
  3. ode wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. ode wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; en
  5. ode minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van Delicias de Honduras waar de consument met klachten terecht kan; en
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongeopend en onbeschadigd en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De ondernemer retourneren, conform de door De ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal De ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover het een product betreft dat snel kan bederven of verouderen.
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht als bedoeld in het eerste lid geldt slechts indien De ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, staat De ondernemer er voor in dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. In dit verband dient de consument de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail info@deliciasdehonduras.nl te melden.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de consument geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 4. De garantie geldt niet indien: – De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;  – De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Eventuele aansprakelijkheid van De ondernemer, uit welken hoofde ook, is beperkt tot het bedrag waarop de door hem gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van De ondernemer uit welke hoofde ook beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van het product in kwestie.
 2. De ondernemer is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent onder meer dat De ondernemer niet aansprakelijk is voor gevolgschade.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. De consument heeft de keuze om zijn bestelling zelf op te halen bij De ondernemer (op het (de) daartoe bij de bestelling aangegeven tijdstip(pen)), of om de bestelling tegen betaling te laten bezorgen. In het eerst geval geldt als plaats van levering het adres van ondernemer. In het tweede geval geldt als plaats van levering het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de consument ervoor kiest om zijn bestelling zelf af te halen bij De ondernemer, (Let op, alleen op afspraak mogelijk), heeft de consument daar uiterlijk 7 dagen de tijd voor of zoveel korter als medegedeeld door De ondernemer. Na afloop van deze termijn is De ondernemer meer gehouden om de bestelde producten te leveren. De consument heeft in dat geval geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of terugbetaling van het door hem betaalde bedrag. De ondernemer behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de consument niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Bij afhaling van de bestelling, dient de consument het product onmiddellijk na ontvangst daarvan te inspecteren en eventuele daarbij gebleken gebreken ter plaatse te melden.
 5. Indien de consument ervoor kiest om zijn bestelling te laten bezorgen, zal De ondernemer de door hem geaccepteerde bestellingen binnen enkele werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere afhaal-/leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal De ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. De consument is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste adresgegevens voor de bezorging van zijn bestelling. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het opgeven van onjuiste adresgegevens en de eventuele gevolgen daarvan.
 8. Bestellingen worden alleen bezorgd binnen Nederland. Bij bestellingen van buiten Nederland dient vooraf contact te worden gezocht via info@deliciasdehonduras.nl Wordt toch een bestelling van buiten Nederland geplaatst, dan heeft De Ondernemer te allen tijde het recht om deze bestelling te weigeren, ook indien deze bestelling onverhoopt wel elektronisch zou zijn geaccepteerd.
 9. De ondernemer maakt voor de bezorging van zijn producten gebruik van een externe bezorgdienst. Derhalve is De ondernemer niet verantwoordelijk voor (schade ten gevolge van) eventuele tekortkomingen in de bezorging. Hieronder valt nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, het kwijtraken van het pakket, vertraging in de bezorging en beschadigingen aan het product. Bij bezorgklachten van de consument zal De ondernemer zich er ten opzichte van de door haar gebruikte bezorgdienst voor inspannen dat deze klachten naar tevredenheid worden afgehandeld.
 10. Na ontvangst van het product door de consument, is het product voor risico van deze consument.

 

ARTIKEL 13 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als De ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 14 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan middels IDEAL of een andere vorm van vooruitbetaling. Als de consument niet het (volledig) verschuldigde bedrag vooruit wenst te betalen, kan hij als alternatief het product afhalen bij De ondernemer en op dat moment betalen. Op verzoek / afspraak via info@deliciasdehonduras.nl kan een product tevens onder rembours worden verzonden, met dien verstande dat eventuele extra kosten hiervan voor rekening van de consument zijn.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft De ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 15 – KLACHTENREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Delicias de Honduras, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@deliciasdehonduras.nl 
 2. Bij Delicias de Honduras ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Delicias de Honduras binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen Delicias de Honduras en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen/vorderingen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Delicias de Honduras en de consument.